ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

Δημοσιεύθηκε την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2014

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ο Δήμος Κύμης-Αλιβερίου βάσει των άρθρων 65 και 72 του Ν. 3852/2010 και δυνάμει υπ’αριθμ.174/2014 απόφασης του Δ.Σ. προσκαλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, ναυποβάλλουν προσφορά για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Κύμης- Αλιβερίου , με την επέκταση του ελέγχου σε κάθε αναλυτικό λογαριασμό αυτών (οικονομικών καταστάσεων), των χρήσεων 2011,2012,2013 και για τη χρήση 2014 το διάστημα από 1/1/2014 έως 31/8/2014 για την ανάθεση των Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου.

1.Αντικείμενο:

Οι υπηρεσίες αφορούν τον έλεγχο της νομιμότητας και ακρίβειας των εγγραφών στα βιβλία του Δήμου Κύμης- Αλιβερίου, τον έλεγχο κάλυψης των εγγραφών με νομότυπα δικαιολογητικά, την επαλήθευση-εξακρίβωση και διασταύρωση των εσόδων και εξόδων (με τη συνεργασία πραγματογνωμόνων) καθώς και την τήρηση των όλων προβλεπομένων που διέπουν την λειτουργία του Δήμου, στα πλαίσια των ελεγκτικών αρχών και κανόνων που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, που είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Ελεγκτικά πρότυπα.

2. Τόπος παροχής των υπηρεσιών είναι η έδρα του Δήμου Κύμης- Αλιβερίου και κάθε άλλο γραφείο του ιδίου Δήμου που κριθεί απαραίτητο.

3. Χρονοδιάγραμμα:

Η παροχή των υπηρεσιών θα διαρκέσει από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης έως και το τέλος του έργου (ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών και δημοσίευση), που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός εξαμήνου.

4. Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Υποψήφιοι μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που εργάζονται ή λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα ως Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές.

5.Τόπος και χρόνος υποβολής προσφοράς και απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Η οικονομική προσφορά θα υποβάλλεται εντός είκοσι (20) ημερών από σήμερα, ήτοι έως 21/10/2014, και θα συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπογεγραμμένη.

β) Βεβαίωση εγγραφής στο ειδικό μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ).

γ) Πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας που θα ισχύουν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.

δ) Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία για παρόμοιους ελέγχους καθώς και οποιαδήποτε άλλη βεβαίωση πρόσθετης επαγγελματικής δραστηριότητας.

Οι οικονομικές προσφορές μαζί με τα ζητούμενα δικαιολογητικά θα υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου Κύμης- Αλιβερίου και θα περιέχουν την αμοιβή για τον έλεγχο (ολογράφως και αριθμητικά καθώς και με και χωρίς Φ.Π.Α). Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της προσφοράς είναι η 21 Οκτωβρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, όποτε και θα αποσφραγιστούν ενώπιον επιτροπής. Προφορές που δεν θα συνοδεύονται από τα ζητούμενα δικαιολογητικά θα απορριφθούν ως απαράδεκτες. Το κριτήριο ανάθεσης της εργασίας είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά .

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2223350311 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

This entry was posted in Πολιτική. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s